Tennisparkreglement

 1. De banen mogen alleen door spelers worden betreden.
 2. Dragen van tennisschoenen is verplicht.
 3. Het is niet toegestaan op de banen te roken.
 4. Het plein wordt geveegd na gebruik en gesproeid bij droog weer.
 5. Plantsoenen/groenperken betreed je niet, behalve om overgeslagen ballen op te halen.
 6. Honden zijn op het park toegestaan mits aangelijnd. Eventuele accidentjes dienen terstond te worden opgeruimd.
 7. De kantine is verboden voor huisdieren (tenzij de uitbating anders beslist).
 8. Ouders zien erop toe dat hun kinderen de bepalingen van dit reglement en/of overige instructies uitgevaardigd door de vereniging, naleven.
 9. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van leden en/of bezoekers.
 10. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden/bezoekers opgelopen op de tennisclub.

 

 

Huishoudelijk reglement

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de betreffende commissies en/of werkgroepen. Dragen van tenniskleding en -schoeisel op de baan is verplicht.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adreswijzigingen, nieuw e-mailadres en/of telefoonnummer zo snel mogelijk in te voeren in hun spelersdashboard via de website van Tennis en Padel Vlaanderen (TPV).

Artikel 3

Leden zijn verplicht het lidgeld voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar te voldoen via de (jaarlijks terugkerende) aanmeldings-/lidmaatschaps procedure op de website van TPV.  Op het clubdashboard van ETC vind je de lidgelden voor het komende seizoen voor jeugd, volwassenen en gezinnen (de lidgelden zijn vanaf eind december of begin januari actueel voor het aankomende seizoen).

Artikel 4

Betaling van de tennislessen gebeurt voor aanvang van de lessen, naar het opgegeven rekeningnummer tenzij door de lesgever(s) anders is bepaald.

Artikel 5

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn zoals wedstrijden, ledenvergaderingen en evenementen georganiseerd of gehouden op ETC (behalve bij bestuurs- of algemene vergaderingen).

Artikel 6

Elk lid kan tijdens de ledenvergadering vragen stellen of constructieve voorstellen doen en kan een agendapunt indienen: mondeling via een bestuurslid of schriftelijk via e-mail: info@etc-essen.com.


Vergaderingen & Bestuur

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

Artikel 8

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen voor de datum der vergadering.

Artikel 9

Schade aan de vereniging of van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 10

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van alle leden (opgeslagen in Elit);
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging (voorwerpen van geringe waarde, met gebruik korter dan een jaar,     hoeven daarin niet te worden opgenomen.


Blessureleed en restitutie

Artikel 11

1) Volledige teruggave van lidmaatschapsbijdrage (na aftrek bijdrage Tennis en Padel Vlaanderen) tijdens het gehele     seizoen    - bij overlijden    

                     - bij blijvende invaliditeit (hiervoor dient een medische verklaring te worden overlegd)

2) Overige aanvragen voor restitutie:

 • bij (zwaar) letsel, blessure of (herstel)operatie, waardoor tennissen lange tijd onmogelijk is, opgelopen of uitgevoerd VOOR 1 JULI van het lopende seizoen, wordt een restitutie van 50% van de betaalde lidmaatschapsbijdrage verleend, na aftrek van de bijdrage van Tennis en Padel Vlaanderen. Hiervoor dient een medische verklaring overlegd te worden
 • bij licht letsel, opgelopen VOOR 1 JULI waarbij wel herstel binnen het lopende seizoen wordt verwacht, wordt geen restitutie verleend
 • bij letsels, blessures of operaties opgelopen of uitgevoerd NA 1 JULI van het lopende seizoen, wordt geen restitutie verleend
 • zwangerschap vormt geen aanleiding tot restitutie


Slotbepalingen

Artikel 12

Elk lid krijgt op aanvraag inzicht in de statuten van de Essense TennisClub Inter.

Artikel 13

Het huishoudelijk reglement kan worden nagelezen op onze website.

Artikel 14

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met het huishoudelijk reglement en alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.

 

 

Baanreglement

 1. Elk lid dat in het bezit is van een geldig lidmaatschap van ETC en gebruik maakte van het Tennis en Padel Vlaanderen reserveringssysteem, is speelgerechtigd.
 2. Leden kunnen de terreinen gebruiken na vastlegging via het reserveringssysteem (per uur te reserveren via TPV of de app) of wanneer een gereserveerd terrein 10 min. na het aanvangsuur nog vrij ligt.
 3. Jeugdleden jonger dan 16 jaar hebben speelrecht tot 's avonds 19.00 uur, zodat volwassenen voldoende mogelijkheid hebben om tijdens de werkweek een uur te reserveren.
 4. Wanneer banen voor bepaalde evenementen, zoals (interclub)competitie en toernooien, zijn benodigd en/of gereserveerd, zal dit via het reserveringssysteem te zien zijn.
 5. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de terreinen, kunnen ook niet-leden overdag terreinen huren voor een uur tennis, tussen 09.00 en 18.00 uur. Kosten: € 5,- per terrein per speler voor 1 uur (met een maximum van € 10,- per baan/uur). Niet-leden mogen hiervan maximaal 3 keer per lopend seizoen gebruikmaken. Bij eventueel later lidmaatschap in hetzelfde seizoen, wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht. Dit kan alleen dan wanneer een niet-lid betaalt aan de bar met achterlating van naam en telefoonnummer. Meer informatie hierover, verkrijg je bij het secretariaat.
 6. Leden van de Essense Tennisclub kunnen één of meerdere personen (niet- leden) uitnodigen om een tenniswedstrijd te spelen en dit enkel overdag en wanneer de terreinbezetting het toelaat (als reservatie binnen het systeem gebruikt u "GAST"). Een niet-lid kan maximaal driemaal per lopend seizoen uitgenodigd worden. De genodigde betaalt € 5,00 aan de persoon van dienst in het sportcomplex alvorens het terrein te betreden. Tevens kan de speler zijn gegevens achterlaten bij de bar of deponeren in de brievenbus van ETC die in de (biljart)ruimte hangt, links van de bar. Het maximum bedrag per terrein is € 10,00. Bij eventueel later lidmaatschap in hetzelfde seizoen, wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht, mits de speler kan aantonen dat hij effectief al 3 keer gebruikt maakte van de terreinen.
 7. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. Iedere speler zorgt voor zijn eigen tennisuitrusting. De tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelbanen (vlakke zool). Ander schoeisel kan leiden tot zware beschadigingen aan de terreinen en is absoluut verboden. Eigen tennisballen zijn - bij voorkeur - gemerkt.
 8. Elke speler dient de terreinen in een goede staat te houden;
  - na het spelen dient de speler het terrein te vegen met de ter beschikking gestelde sleepnetten
  - de volledige baan wordt geveegd, niet enkel tussen de lijnen
  - afval (blikjes, zakjes,...) wordt niet op het terrein achtergelaten, maar wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken die buiten de tennispleinen zijn opgesteld.
 9. Ligt de baan droog, dien je na gebruik van de baan te sproeien. 
 10. Ben beleefd, hoffelijk en sportief.